PyCon India 2009 Latest Delegate feedshttp://in.pycon.org/feeds/delegates/Feed of latest 5 delegates registered for PyCon India 2009en-usMon, 26 Oct 2009 18:00:27 -0000H Wolffhttp://in.pycon.org/delegatefull/672/H Wolffhttp://in.pycon.org/delegatefull/672/MISBAH ZAFARhttp://in.pycon.org/delegatefull/671/MISBAH ZAFARhttp://in.pycon.org/delegatefull/671/hemang mehtahttp://in.pycon.org/delegatefull/670/hemang mehtahttp://in.pycon.org/delegatefull/670/Akshay Srinivasanhttp://in.pycon.org/delegatefull/669/Akshay Srinivasanhttp://in.pycon.org/delegatefull/669/Ketan Padegaonkarhttp://in.pycon.org/delegatefull/668/Ketan Padegaonkarhttp://in.pycon.org/delegatefull/668/